LV  

Jautājumi atbildes

Kas ir atbildīgā valsts institūcija par darba aizsardzības prasību kontroli?

Kontroli un uzraudzību par darba un darba aizsardzības tiesību aktu ievērošanu uzņēmumos veic Valsts darba inspekcija. Darba devējam ir jānodrošina nodarbinātajiem droša un veselībai nekaitīga darba vide, to nosaka Darba aizsardzības likums u.c. darba aizsardzības tiesību akti. Ja darba aizsardzības normatīvo aktu prasības tiek pārkāptas un uzņēmumā netiek nodrošināta pietiekama aizsardzība, nodarbinātajiem ir tiesības vērsties ar iesniegumu Valsts darba inspekcijā. Valsts darba inspekcijā ir izveidots bezmaksas konsultāciju tālrunis 67186522 un anonīmais uzticības tālrunis 67312176.

 

Kas apmaksā izdevumus, kas saistīti ar obligātajām veselības pārbaudēm?

Darba aizsardzības likumā ir noteikts, ka izdevumi, kas saistīti ar nodarbināto obligātajām veselības pārbaudēm, ir jāsedz darba devējam. Izdevumus, kas saistīti ar obligātām veselības pārbaudēm pirms darba tiesisko vai valsts civildienesta tiesisko attiecību uzsākšanas, pēc savstarpējas vienošanās sedz attiecīgā persona no saviem līdzekļiem vai darba devējs.

 

Kur var iegūt informāciju (tai skaitā informatīvos materiālus) par darba aizsardzības jautājumiem? Vai informatīvie materiāli ir pieejami elektroniskā veidā?

Visplašākā informācija par darba aizsardzības jautājumiem ir pieejama Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālā kontaktpunkta mājas lapā www.osha.lv. Informatīvos materiālus par darba aizsardzības jautājumiem bez maksas izplata Labklājības ministrija, Valsts darba inspekcija, Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība dažādos semināros, konferencēs un izstādēs. Elektroniski informatīvie materiāli (bukleti, vadlīnijas, kā arī grāmatas) ir mājas lapā www.osha.lv sadaļā "Publikācijas".

informācija ņemta no Labklājības ministrijas mājas lapas.

Pariet pie sadaĻas

 

 

PAKALPOJUMI:


darba aizsardzība un drošība

ugunsdrošība un aizsardzība

civilā drošība un aizsardzība

elektrodrošība

apmācība un atestācija

Cik maksā darba aizsardzība ?!?

 

Neatradāt meklēto pakalpojumu? Lūdzām sazināties ar mums, iespējams tas nav noradīts pakalpojumu sarakstā!