Par Darba aizsardzību un ne tikai ...

Drošības zīmes

Drošības zīme ir uz konkrētu objektu, darbību vai situāciju attiecināma zīme, signālkrāsojums, akustisks vai roku signāls, kā arī vārdiska saziņa, kas sniedz drošības informāciju darba vietā.

Drošības zīmes izmanto, lai brīdinātu nodarbinātos, kas pakļauti riskam un orientētu, un pareizi virzītu viņu rīcību jebkurā riska situācijā (uzliekot par pienākumu, aizliedzot, informējot utt.).

Drošības zīmes attiecas uz visiem un tās ir jāievēro katram cilvēkam, kas atrodas darba zonā: gan darba devējam, gan nodarbinātajiem, gan arī cilvēkiem, kuri nav saistīti ar uzņēmuma darbību, bet uzturas uzņēmuma teritorijā. Darba zīmju lietošana darba vietās.Drošības zīmes izmanto, lai:

  • norādītu uz noteiktiem riska faktoriem vai situācijām, kurus nav bijis iespējams novērst;
  • sniegtu informāciju, kādi individuālās aizsardzības līdzekļi jālieto, kur atrodas evakuācijas vai avārijas izejas un kā līdz tām aizkļūt. Norāda uz pirmās palīdzības sniegšanas punktu atrašanās vietām.


Drošības zīmes parasti tiek izmantotas vienlaikus kopā ar pārējiem kolektīvajiem un tehniskajiem līdzekļiem vai organizatoriskajiem pasākumiem.

Informāciju par bīstamību vai nepieciešamo rīcību mēs varam uztvert ar mūsu maņu orgānu palīdzību, t.i. redzi un dzirdi. Atkarībā no informācijas, kas ir ietverta drošības zīmē, drošības zīmes formas un zīmes mērķa, drošības zīmes tiek iedalītas šādos veidos:Darba devējs:

iepazīstina nodarbinātos ar darba vietā izvietotajām drošības zīmēm un drošības zīmju (īpaši signālu un vārdiskas saziņas) nozīmi;

instruē par drošības zīmju lietošanu;

veic nodarbināto īpašu apmācību un instruktāžas tajos gadījumos, kad jālieto žestu vai vārdiskas saziņas (verbālās  komunikācijas) zīmes un signāli, piemēram, būvniecībā, ostās un citās darbības jomās.

Drošības zīmēm jābūt pareizi izvēlētām un labi redzamām. Arī nodarbināto pienākumos ietilpst rūpēties par to, lai tās netiktu sabojātas un aizkrautas ar dažādiem priekšmetiem. Drošības zīmju lietošanas vadlīnijas.

Sīkāku informāciju par darba vietās izvietojamajām drošības zīmēm Jūs varat iegūt, ielūkojoties 2002. gada 3.septembra Ministru kabineta noteikumos Nr.400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā".


Portālā strādavesels ir pašpārbaudes tests, kurš ir paredzēts, lai pārbaudītu zināšanas par darba vietās lietotajām drošības zīmēm. Šajā testā ir 17 jautājumi. 
Dažiem jautājumiem ir viena pareizā atbilde, bet citiem - vairākas. 
Dažiem jautājumiem ir pievienota iespēja "Pateikt priekšā". Tās ir saites uz informatīvi skaidrojošajiem materiāliem, normatīvajiem aktiem u.c.
Ja pie jautājuma ir pievienots sarkans punkts - jautājums ir grūts, ja pie jautājuma ir pievienots zaļš punkts - jautājums ir viegls.

 IZIET TESTU


​​​​​​​