DARBA AIZSARDZĪBA UN DROŠĪBA

Darba aizsardzības instrukciju izstrāde

Piedāvājam izstrādāt:

Darba aizsardzības ievadapmācības instrukciju;
Darba aizsardzības instrukcijas darba veidiem vai profesijām;
Ugunsdrošības instrukciju;
Darba kārtības noteikumus;


Visas augstāk minētas Standarta (tipveida) instrukcijas meklējiet internetveikalā DD24.lv

Par instrukcijām ko neatradāt DD24.lv, lūgums interesēties personīgi, lai noskaidrotu izstrādes izmaksas.
Par darba aizsardzības instrukcijām

Veicot darbinieku darba aizsardzības instruktāžu, nodarbināto iepazīstina ar veicamo darbu, darba devēja apstiprinātajām instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā, praktiski parādot drošus darba paņēmienus un metodes un, ja nepieciešams, izmantojot uzskates līdzekļus.

Darba aizsardzības instrukcijas satura un struktūras paraugs

Darba aizsardzības instrukcijā iekļaujami šādi pamatjautājumi:

1. Vispārīgās prasības:
1.1. nosacījumi attiecīgā darba izpildei;
1.2. konkrētā darba veida raksturīgās īpatnības. Tehnoloģiskā procesa, iekārtu bīstamās zonas;
1.3. veselībai kaitīgie un bīstamie darba vides riska faktori un, ja nepieciešams, to maksimāli pieļaujamās normas (robežvērtības);
1.4. kolektīvie un individuālie darba aizsardzības līdzekļi un to lietošana;
1.5. ugunsdrošības un sprādziendrošības prasības;
1.6. elektrodrošības prasības;
1.7. kārtība, kādā ziņo par konstatētiem iekārtu, ierīču un instrumentu bojājumiem;
1.8. kārtība, kādā ziņo par darbā notikušu nelaimes gadījumu, avāriju vai citu ārkārtas gadījumu;
1.9. atbildība par darba aizsardzības instrukcijas prasību neievērošanu.
2. Darba aizsardzības prasības, uzsākot darbu:
2.1. darba vietas, individuālo aizsardzības līdzekļu sagatavošana darbam;
2.2. iekārtas, instrumenta, nožogojuma, signalizācijas, bloķēšanas un citu aizsargierīču, kā arī aizsargsazemējuma, ventilācijas, apgaismojuma pārbaude;
2.3. tehnoloģiskā procesa, iekārtu, ierīču, ietaišu pareizas iedarbināšanas secība;
2.4. maiņas nodošanas un pārņemšanas kārtība nepārtrauktā tehnoloģiskā procesā;
2.5. gadījumi, kad aizliegts uzsākt darbu.
3. Darba aizsardzības prasības, veicot darbu:
3.1. droši darba paņēmieni iekārtu, ierīču un instrumentu izmantošanā;
3.2. prasības, strādājot ar izejvielām un palīgmateriāliem;
3.3. transporta, celšanas ierīču un mehānismu drošas ekspluatācijas prasības;
3.4. nosacījumi darba vietas uzturēšanai kārtībā;
3.5. individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanas specifiskās prasības;
3.6. gadījumi, kad jāpārtrauc darbs;
3.7. darbības, kuras aizliegts veikt.
4. Darba aizsardzības prasības, beidzot darbu:
4.1. tehnoloģiskā procesa, iekārtu, ierīču, ietaišu drošas atslēgšanas, apturēšanas secība;
4.2. prasības darba vietas sakārtošanai.
5. Darba aizsardzības prasības ārkārtas situācijās:
5.1. rīcība situācijās, kuras var izraisīt avāriju vai nelaimes gadījumu;
5.2. rīcība avāriju, sprādzienu, ugunsgrēku un nelaimes gadījumos;
5.3. pirmās palīdzības sniegšana.


Instrukciju sarakstus meklējiet internetveikalā DD24.lv

GADĪJUMĀ JA  VAJADZĪBAS PĒC INDIVIDUĀLAS PIEEJAS NAV, MUMS IR ČETRI STANDARTA PIEDĀVĀJUMI AR GARANTĒTĀM IZMAKSĀM !

Iepazinies ar piedavājuma varinatiem un izlemj kurš tev ie piemerotāks, atceries, ka šie ir standarta varianti, gadījumā ja vēlies personīgo speciālistu un individuālo pieeju, aizpildit pieteikuma anketu.

IR JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMIEM? UZDOT TOS KONTAKTU FORMĀ !