UGUNSDROŠĪBA


Ugunsdrošības instrukcijas izstrāde

Juridiskās personas vadītājam ir pienākums nodrošināt ugunsdrošības instrukcijas izstrādi. Ugunsdrošības instrukciju izstrādā saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem, ražošanas iekārtu tehnoloģiskajām un ekspluatācijas instrukcijām, kā arī ņemot vērā ugunsgrēka riskus, ēku un būvju plānošanas un ugunsaizsardzības risinājumus, tehnoloģisko iekārtu un ražošanas iekārtu sprādzienbīstamību un ugunsbīstamību.

 

Ugunsdrošības instrukcijā ietver šādu informāciju: 

1. kārtība, kādā tiek uzturēta teritorija, ēkas, telpas, evakuācijas ceļi un piebraucamie ceļi pie ēkām, būvēm un ugunsdzēsības ūdensapgādes vietām, kā arī ziņas par objekta ugunsdrošību; 

2. ugunsdrošības prasības ēku un būvju inženier­tehnisko iekārtu ekspluatācijā, iespējamie riska faktori, tehnoloģiskā procesa sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība; 

3. lietojamo un uzglabājamo vielu un materiālu bīstamo īpašību rakstu­rojums, sprādzienbīstamība un ugunsbīstamība, kā arī minēto vielu un materiālu izmantošanas, glabāšanas un transportēšanas kārtība; 

4. tehnoloģisko iekārtu un telpu kontroles un mērīšanas ierīču maksi­māli pieļaujamie rādījumi un rādījumi, kurus sasniedzot var notikt sprādziens vai izcelties ugunsgrēks; 

5. vietu un telpu sakopšanas un elektropatērētāju atvienošanas kārtība pēc darba beigām; 

6. kārtība, kā pēc darba beigām savāc degtspējīgu vielu un materiālu atkritumus, uztur un glabā eļļainu darba apģērbu; 

7. vietas, kur atļauts smēķēt; 

8. ugunsbīstamo darbu veikšanas kārtība; 

9. darbinieku pienākumi un rīcība ugunsgrēka gadījumā: 

9.1. ugunsdzēsības dienesta izsaukšanas kārtība; 

9.2. tehnoloģisko iekārtu apturēšanas kārtība; 

9.3. ventilācijas iekārtu, elektroiekārtu un citu inženiertehnisko iekārtu atvienošanas kārtība; 

9.4. ugunsdzēšanas līdzekļu, ugunsdzēsības sistēmu un iekārtu izman­tošanas kārtība; 

9.5. cilvēku evakuācijas kārtība; 

9.6. kārtība, kādā tiek evakuētas personas ar īpašām vajadzībām, un attiecīgi pasākumi tās nodrošināšanai, ja attiecīgajā ēkā var atrasties personas ar īpašām vajadzībām; 

9.7. materiālo vērtību evakuācijas kārtība.

Ugunsdrošības instrukcijā izdara grozījumus, ja: 

1. notikušas izmaiņas tehnoloģiskajos procesos, izejvielu un izejma­teriālu sortimentā; 

2. mainītas vai modernizētas iekārtas, kas ietekmē ugunsdrošību; 

3. grozīti normatīvie akti, uz kuru pamata izstrādāta ugunsdrošības instrukcija; 

4. veiktas izmaiņas telpu plānojumā un ugunsaizsardzības risinā­jumos.

 

Standarto instrukcijas paraugu meklējiet internetveikalā DD24.lv

 

 

JAUNIE UGUNSDZĒŠAMIE APARĀTI UN APARĀTU APKOPE 

IR JAUTĀJUMI PAR PAKALPOJUMIEM? UZDOT TOS KONTAKTU FORMĀ !